LEDER
TIDSKRIFTENES FREMTID – nettmagasin av lokale motiverEmne er det ein emnar på, emninga vert sjølve emnet, skriver Hans Marius Hansteen annetsteds i dette første nummeret av nettmagasinet WWW.LOCALMOTIVES.COM Det lar vi stå som et innledende motto for det første nettstedet her til lands som ønsker å videreføre og omskape det tradisjonelle tidsskriftet i papirform til det nye og sterke mediet du nå blar i. Det betyr å ivareta en profil med lengre artikler og essays spunnet rundt utvalgte tematikker eller aktuelle hendelser, og med sterke kunstneriske og litterære bidrag. Det finnes allerede flere andre "tidsskriftaktige" nettsteder med kunst og kultur som emne, men disse fungerer gjerne mer som rene informasjonssider for arrangementer eller opererer med korte og heller overfladiske anmeldelser av kunstneriske ytringer. Disse har gjerne tatt høyde for at nettet er et medium som betinger kortformer. Så ikke vi. Vi vil arbeide for å videreføre det tradisjonelle kvalitetstidsskriftet i tillegg til å ta høyde for mediets spesielle utforming og kvaliteter. Det betyr: Vi er i emning og ønsker å være i emning.

Nettet tilfører tidsskriftet flere muligheter enn det berøver. Når vi legger opp til printervennlige løsninger vil alle og enhver kunne skrive ut akkurat de delene av tidsskriftet de selv ønsker. Hva vi taper på nettet er den fotografiske kvaliteten på bilder. Det vil vi i fremtiden bøte på med å sende utvalgte kunstprosjekt ut i papirform, som vi allerede har gjort det med kunstprosjektet Local Living – Localmotives, som vi bestilte av Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen. LOCALMOTIVES ønsker å tilføre lyd og levende bilder til den tradisjonelle teksten og bildet. Det er hva vi vinner. Å finne en god balanse mellom disse uttrykkene vil være en vesentlig del av vår emning. Mulighetene er uante, men det er muligens også kostnadene. Vi har allerede funnet ut at å bruke ett sekund av et NRK-opptak i vårt magasin vil koste oss ca. 6.000 kr. Burde NRK (og andre) vurdere et idealistisk nettmagasin annerledes enn en kommersiell aktør?

Kvalitet er selvsagt et overordnet kriterium for LOCALMOTIVES. Likevel ønsker vi å unngå alle former som impliserer det å være korrekt. Vi vil være akademiske, men ikke akademisk korrekte, slik mange tidsskrift med et for ensidig faglig utgangspunkt har en tendens til å bli. Vi vil være folkelige, men uten å flørte for mye med det kommersielle eller grunne. Vi vil sikkert være politiske, men vil sky både den liberale og konservative ensidighet. Ingen motetenkning eller kunstnerisk korrekt holdning skal få infisere den forlengelsen av kroppen og sinnet du nå sitter foran, for nå å bruke en McLuhan-metafor. For å si det slik: Vi vil være urene.

Medieviter og leder av allmennkringkastingsrådet, Jostein Gripsrud, mente forleden å se en utvikling av tidsskriftfloraen henimot hva han kalte "nerdete" offentligheter. Spesialisering av samfunn og vitenskap, segmentering av publikum som følge av medieutviklingen og den omtalte "nerdifiseringen" (det tendensielt asosiale og teknologifikserte) gjør oss til idioter i ordets opprinnelige betydning – idioten er som kjent den som står alene, utenfor bystaten, polis, altså utenfor politikken. Det som står på spill, mener Gripsrud, er "i realiteten begreper som allmenndannelse og allmennkunnskap – kunnskap og innsikt på flere felt, kombinert i en eller annen forståelse av sammenheng." "Det trengs sannsynligvis nytenking om form og innhold," fortsetter han, om en igjen skal oppleve at tidsskrift treffer folket, studentene og de intellektuelle, og ikke bare sine egne fagidioter. LOCALMOTIVES er utvilsomt en nytenking av form og innhold, og vi vil bestrebe oss på å skrive for en opplyst allmennhet, men vil samtidig variere med tematiske dypdykk også i de smale akademiske avgrunner, og vi er heller ikke redde for å la det folkelige formatet risle gjennom LOCALMOTIVES dann og vann. Slik skal vi være urene.

Det finnes mange svært gode tidsskrift i Norge. Vi nevner: Samtiden, Syn & Segn, Vinduet, Vagant, Bokvennen, ARR, Nytt Norsk Tidsskrift, Billedkunst, UKS-forum, Replikk, med mange flere. Vi tror egentlig at flere av disse allerede har skjønt tegningen skissert av Gripsrud, og er i ferd med å prøve å leve opp til en slik forståelse av tidsskriftets misjon. ARR for eksempel, vårt idéhistoriske tidsskrift, har skissert en holdning til sin virksomhet analog til utviklingen i eget fag – fra uforpliktende cocktailfag via dannelsesfag til en underliggjøring av Norge – hvor de kan "åpne den norske historien mot politikken, mot offentligheten, mot meningsutvekslingen og mangfoldet." Det lyser av en slik ambisjon. Samtidig er ARR med sin fagbasis nærmest nødt til å bli akademisk korrekte på et eller annet vis. Vi ønsker å trekke veksler på innsikter i flere fagfelt. Vi vil gjerne ha bidragsytere fra flere fagfelt. Vi vil presentere alle mulige uttrykksformer, og spesielt de hybride uttrykksformene som henter stoff og inspirasjon fra flere kunstneriske og kulturelle felt. Og vi gjør det altså på nettet, som vi tror vil kunne gi oss muligheter som langt overgår papirets begrensninger.

LOCALMOTIVES består per i dag av en kjerneredaksjon med følgende medlemmer: Susanne Christensen (kunstner), Helene Selvåg (kunstner), Geir-Egil Bergjord (kunstner, som også har laget vår fabelaktige logo) og Jan Inge Reilstad (litteraturviter). Redaksjonen har allerede hatt kontakt med mange forskjellige lokale organisasjoner og institusjoner, som forfatterforening, kunstnersenter, høgskole, kommuner, etc. Det er et mål for oss på sikt å nedsette en storredaksjon hvor vi ser for oss medlemmer fra de forskjellige kunstnerorganisasjonene og fra de store utkantbyene, eller for den saks skyld bare generelt interesserte og kvalifiserte som ønsker redaktørerfaring. Redaksjonen ser i fremtiden for seg å sette ut hele nummer, tema- eller debattdeler til andre miljøer eller personer med vilje til å presentere aktuelle steder, uttrykk eller tematikker. Derfor oppfordrer vi alle med ideer, potensielle bidrag eller deltagerlyst til å ta kontakt med oss snarest.

Redaksjonen har også hatt andre kontakter det siste halvåret. Den administrative og økonomiske delen av driften har vist seg vanskeligere enn beregnet. For det første nærleste fylkesskattekontoret forskriften om momsfritak for tidsskrift på en slik måte at vårt nettmagasin falt utenfor ordningen. Hadde de fjernlest intensjonen med paragrafen som omfatter politiske, religiøse og litterære tidsskrift hadde de skjønt at poenget med den er at bidrag til disse offentlighetene skal ha lettere for å komme til uttrykk, for de er særskilt nødvendige, særlig i et samfunn som regjeres av pengemarkedet. Vi avventer nå en klage til Skattedirektoratet. På samme måte må nå Norsk Kulturråd vurdere sine forskrifter for fast tidsskriftstøtte: Skal disse gjelde også for nettmagasin av LOCALMOTIVES sin type? Det vil undre oss om kulturrådet ikke ser denne nødvendigheten. Det er for oss i grunnen merkverdig at det offentlige og andre store institusjoner ikke har forutsett at endringer må til i forskrifter og paragrafer som berøres av den nye teknologien. LOCALMOTIVES kan dessverre komme til å lide økonomisk av den tregheten systemet innehar. Svikter basis svikter overbygningen. Det er noe av det vi i sin tid lærte av Marx. For vår del: Svikter støtten svikter vi.

Samtidig må det sies at vi har fått utrolig mange støtteerklæringer i emninga til dette første nummeret. Hundrevis av mailer forteller om et behov for et nettmagasin av vår type. Fra New York til Hedmark-skauen har det kommet tilbakemeldinger om sans for profil og formål med nettmagasinet. For selv om vi skal være urene så har vi annonsert et utgangspunkt, om enn et romslig sådan. Og selvsagt vet vi at vi vil få en gjenkjennelig profil etter som LOCALMOTIVES publiserer sine forhåpentligvis se- og leseverdige nummer. Foreløpig har vi da snekret opp fire knagger å henge vår profil på: det lokale, det hybride, det kulturhistoriske og det ludiske. Det lokale har vært utgangspunktet for at vi i det hele tatt satte i gang med nettmagasinet. Uten en solid støtte fra Stavanger 2000 hadde neppe LOCALMOTIVES blitt en realitet. Det er et uttrykt mål å konsentrere oss om det som skjer i randsonen av Norge, med de store utkantbyene som viktigste nedslagsfelt. Vi ser gjerne at majoriteten av våre bidragsytere har en slik basis, men ønsker selvsagt ikke å skape verken skiller eller fronter. Både den kunstfaglige og den kulturpolitiske situasjonen tilsier et nytt fokus på hva det lokale skal være i vår tid. Det er åpenbart at vi særskilt vil løfte frem den lokale kunsten og kulturen i Stavanger-Sandnes området, som er Norges tredje største byområde, uten at noen synes å ha lagt merke til det. Men det stedlige vil stort sett legges inn under det tematiske og ikke omvendt.

Vi ønsker alle velkomne til både å bidra til og bruke LOCALMOTIVES. Et nettmagasin er uansett så lokalt det kan bli på mottakersiden. Vårt nedslagsfelt vil være Skandinavia, og vi beflitter oss på bidrag fra våre naboland. Redaksjonen satt for øvrig i London på en internettkafé da nettmagasinets tittel poppet opp. Soho i London har et svært lokalt preg, som alle steder i verden. For oss med base i Stavanger er London like nært som Oslo. Vi vil derfor også ha et øye den veien. I London fant vi ut at vi har lokale motiver. Vi ønsker å formidle lokale motiver. Vi ønsker å debattere lokale motiver. Det ønsker vi å være et lokomotiv for.

Dette første nummeret har vi hengt opp på alle fire knaggene, men likevel med en klar vekt på det ludiske, når vi har valgt HUMOR som tema. Svært mange tente på temaet vårt, og ville gjerne bidra om noe de mente var viktig. De fleste fant ut at det var umulig å skrive om humor uten å bli dypt alvorlig eller patetisk. Mange falt i staver før de falt fra eller frafalt. Vi antar det er en del av vår emning. Det var Giacomo Leopardi som sa: Den som har mot til å le, behersker verden i nesten like stor grad som den som er rede til å dø. Du vil finne bidrag av bl.a. Are Kalvø, Vibeke Sjøvoll og Iben Dalgaard, og du kan lese om Svein Tang Wa, Bataille og Humorfestivalen i Stavanger. I hvert nummer presenterer vi utvalgte temaklassikere. Humor er både det verste og det beste, slik også ironien er det, som både kan bli selvopptatt og selvironisk. I kjølvannet av det markedskulturiserte 90-tallet ser vi at humor og natur er blitt to tema som forsøker å gi retning for kunsten og kulturen. Vårt bidrag denne gang er således et lille bidrag.

Hvert nummer av LOCALMOTIVES vil bestå av tre deler. Foruten temadel har vi en debattdel: Localmotives14 – dEBATT OG YMSE, og vi har ANDRE SPALTER, hvor av noen vil være gjengangere. Nytt nummer vil komme omtrent en gang annen hver måned. Det er målet, men vi er i emning og ingenting er gitt. Alternativt vil vi vurdere en jevnere strøm av bidrag i stedet for å bytte ut hele nummer med faste mellomrom. Neste temanummer kommer allerede 16.juni med LYDKUNST - POPLYRIKK som tema. Localmotives14 kommer med nye bidrag hver 14.dag. Først ut er to bidrag av henholdsvis Trond Borgen og Solveig Aarreskjold. Vår debattdel vil være redaksjonelt styrt. Vi har sett for mange banale interaktive nettdebatter til at vi foreløpig åpner for slike. Derfor angir vi også tre mulige retninger for debattdelen. Det betyr ikke at vi ikke ønsker andre typer bidrag. Blant våre andre spalter publiserer vi denne gang sterke bidrag av Torild Wardenær, Hans Marius Hansteen, Jannicke Låker, Mansour Koushan, Georg Johannesen, m.fl. Og vi vil alltid tilby TEKSTENES TEKSTER. Det vil være tekster som vi mener bør inngå i enhver allmenndannelse.

Et tidsskrift på nettet blir likevel noe annet enn et tidsskrift. Et papirtidsskrift har en tendens til å forsvinne i tidsskriftholdere som støver ned i hjemmekontorkroker eller øverst oppe på misfargede IKEA-hyller. LOCALMOTIVES finner du forhåpentligvis på samme sted også om 10 år. Derfor har vi valgt å kalle LOCALMOTIVES for et nettmagasin. Hvert eneste nummer lagres i arkivet, som om noen år vil være et stort magasin man, ulikt i biblioteket, selv kan lete seg gjennom til enhver tid. Vi vil være et nettmagasin for samtidskunst og –kultur. Vi vil være et nettmagasin av lokale motiver.

LOCALMOTIVES har foruten støtten fra Stavanger 2000 foreløpig fått økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd (Nye medier) og Bildende kunstneres hjelpefond. Vi mangler ennå midler for å komme i mål med et sikkert økonomisk fundament for driften, og håper å kunne få den nødvendige støtten fra enkelte andre omsøkte institusjoner. I fremtiden ser vi for oss en drift basert på: fast tidsskriftstøtte fra Norsk Kulturråd og gjerne fra Stavanger kommune og fylket; ved at redaksjonen kan få arbeidsstipend til virkelig å sette det redaksjonelle arbeidet på et høyt nivå; ved inntekter fra et eventuelt annonsesalg; ved salg av egenproduserte artikler som lyrikk-CD’er, bøker, kunstverk, etc. Vi vil uansett benytte anledningen til å takke på det varmeste alle som har bidratt så langt til å realisere LOCALMOTIVES, også vår nettprodusent Pineapple Publishing.

God lesning. God lytting. God kikking.

JIR – RED.