nr.3.0 – STEDER

[print versjon]

Først av alt vil vi takke leserne våre. www.localmotives.com har i snitt hatt 5-6.000 treff i uka på sidene i sommer. Det er overveldende. Og det tyder vel på at det er behov for et nettmagasin av vår type, som har samtidskunst og –kultur som arbeidsfelt. Redaksjonen vil innledningsvis presisere at fra og med dette nummeret vil LOCALMOTIVES også komme ut med enkeltstående oppslag 1-2 ganger hver måned. Det er bare å melde seg på vår mailingliste. Redaksjonen er klar for en ny sesong.

Dette tredje nummeret av LOCALMOTIVES har STEDER som tema. Det skulle i hvert fall være stort nok. De mest kosmisk orienterte av oss er opptatt av at den – visstnok snart globaliserte – kloden vår er en liten klinkekule i et stadig ekspanderende univers. Et lite buskas i en fullstendig ugjennomtrengelig jungel som bare vokser på seg. Det er vi ikke så opptatt av. Selv om her kan være underlig, som Sigbjørn Obstfelder er så kjent for å ha sagt.

Som alle andre er vi imidlertid opptatt av følgene av globaliseringen for vår verdens forskjellige steder. En av dem som har uttalt seg med størst tyngde omkring dette, er Manuel Castells. På sikt ønsker vi å presentere mer av denne tenkeren, som mange ser som en Marx’ for vår tid. Denne gang nøyer vi oss med å presentere et intervju med forfatteren av det store verket om The Information Age, et verk som ennå ikke er oversatt til norsk. Så gjenstår det å se om Castells kan innfri de skyhøye forventningene, om resepsjonen avslører ham som en venstreradikal eller en nyliberalistisk tenker og ideolog. I vår tid er det uansett vanskelig å avgjøre hvem som på lang sikt er solidaritetens frontkjemper, hvem som tilbyr tanker om den best mulige både menneskelige og samfunnsmessige utvikling. En ting er sikkert: Vår tids ml-ere, markedsliberalistene, trenger alle de intellektuelle utfordringer de kan få.

I kjølvannet av globaliseringen har regionale spørsmål fått ny aktualitet, på godt og vondt. I Norge, som et særdeles rikt land, men også andre steder, har by- og stedsutvikling mer enn noen gang vært nødvendige tema. Vi er denne gang stolte av å kunne presentere tre fine innlegg om stedsutvikling. På hvert sitt vis tar alle tre for seg forstedenes og de mindre tettstedenes utvikling. Dag Østerberg med sin særegne filosofiske og sosiologiske tilnærming bringer til torgs tankevekkende betraktninger om tettsteders form og deformasjon. Aarhus-professoren Jan W. Hanssen viser mer til danske forhold, men bruker eksempler fra hele verden. Mens Ottar Vedelden bruker Forus – mellom Stavanger, Sandnes og Sola – som eksempel på muligheter for forstedenes utvikling. De er alle enige om forstedenes viktige betydning, men har forskjellig syn på hvor optimistiske vi skal være på vegne av den pågående stedsutviklingen.

Steder er så mangt. Det finnes fysiske steder og det finnes metafysiske steder. Tankesteder. I den antikke retorikken var topikken av vesentlig betydning. De tankestedene – topos – man tenker og taler fra, som ligger til grunn for ens overbevisning, og som dermed underbevisst angir retning for tilhører og leser. Et moderne urbant topos er forestillingen om den stedløse nomaden. Bengt Andersen og Andre Sommerfelt setter denne forestillingen under kritikk i sin artikkel, når de retorisk spør: "Er vi stedløse?".

Kunsten og litteraturen er nå som før blant de viktigste stedene i utkanten av den markedsorienterte samfunnsutviklingen. En viktig begivenhet i den norske kunstverdenen i år er utstillingen UTOPIA i Rogaland Kunstmuseum. Utopia-begrepet har to etymologiske røtter: Outopos – ikkested og Eutopos – godt sted.
Vi viser verk fra utstillingen og publiserer tekster av kuratorene Einar Børresen og Trond Borgen, samt et intervju med sistnevnte. I tillegg bringer vi denne gang flere prosjekt som har basis og intensjon i forhold til vårt tema, både såkalt landart og andre mer (u)tradisjonelle kunstprosjekt. Ellers får vi vite mer om så vidt forskjellige steder som Tate Modern og Mongoland.

"Den litterære by" er tittelen på litteraturfilosofen Frederik Tygstrups artikkel om hvordan verdenslitteraturen har tilnærmet seg byen som størrelse. Den er hentet fra hans nye bok: På sporet av virkeligheten. Vi kan bare anbefale.

Den litterære klassiker vi denne gang fokuserer på er først og fremst Samuel Beckett. Vi serverer innfallsvinkler fra både nasjonale og internasjonale størrelser på Beckett og hans litteratur. Her er det bare å suge inn og skrive ut, eller omvendt. I utgangspunktet ville vi også gjøre et lignende oppslag om Sigbjørn Obstfelder, men dette må vi vente med til senere i måneden. Da bringer vi både kunstneriske og akademiske bidrag – så vel leseverdige som lyttbare – om Obstfelder og hans litteratur. Gled dere! Følg med på LOCALMOTIVES14.

I våre faste spalter slipper vi denne gang til bidrag om prosjekt fra Sverige, Trondheim og Stavanger.

Til slutt vil vi minne om vår spalte LOCALMOTIVES14. Vår ambisjon om å komme ut hver 14.dag med enkeltstående oppdateringer i form av artikler, essays, kunstprosjekt, debattstoff og skjønn litteratur vil bli skjerpet fra og med dette nummeret. Vårt mål er nå 1-2 nye bidrag hver måned. Vi oppfordrer våre lesere om å melde seg på vår nye mailingliste. Hver gang vi oppdaterer sender vi melding per elektronisk post til våre faste lesere. Vi ber våre lesere om igjen å oppdatere sine venner. Denne gang er vi for øvrig veldig fornøyde med å kunne tilby lydopptak, tekst og bilder fra Triztan Vindtorns litterære performance under GladMat-festivalen tidligere i år.

LOCALMOTIVES vil altså satse på å komme ut oftere med sterke enkeltbidrag. Samtidig har redaksjonen bestemt seg for å komme ut fire ganger i året med temanummer av særlig kvalitativ art. Neste nummer blir et julenummer hvor vi setter søkelys på kunst- og kulturformidlingen i landet. SKRIFT OM KULTURSKRIFTER blir tittel, og det vil foreligge ca. 15.desember. Alle landets viktigste kulturredaktører vil bli invitert til å bidra med et skrift om ståa i kulturheimen Norge. Dersom vi får støtte til prosjektet vil dette, mer tekstbaserte nummeret, komme ut også i papirform.

Redaksjonen arbeider ellers for kommende år bl.a. med følgende tema: "Økonomi" (kunstnummer basert på bestilte verk, og med fokus på alternative økonomier), Musikk (rock'n roll), Nettkunst? (finnes det? hva er det i så tilfelle? og hva kan det bli?), Aadne Eivindsson (også kalt Arne Garborg), Idyller (de viktige!).
Vi inviterer her og nå folk og fe til å komme med innspill til slike tema. Kontakt oss med tips eller stoff på: redaksjon@localmotives.com.

Redaksjonen vil for øvrig takke alle støttespillere som har bidratt så langt. Det er ikke få. Denne gang takker vi spesielt NFFO (Norsk fagforfatter- og oversetterforening) for å ha bidratt med et bidrag til det redaksjonelle arbeidet.
LOCALMOTIVES håper selvsagt på fortsatt støtte fra lesere, samarbeidspartnere og bidragsytere.
Det er et mål for redaksjonen det neste året å etablere en storredaksjon med deltagere fra alle kulturfelt. I løpet av høsten håper vi å kunne realisere et eget kontor, et eget arbeidssted, med det utstyret som er nødvendig for å bli en stabil bidragsyter til norsk kulturoffentlighet. Redaksjonen har i tillegg inngått et uformelt samarbeid med miljøer i Trondheim og Bergen. Og vi vil fortsette arbeidet med å etablere kontakter på sentrale nordiske steder og i sentrale nordiske miljø.

Det er et uttalt mål for redaksjonen det neste året å utvikle det potensialet som ligger i kunst- og kulturformidling på nettet. Å være i forkant av eller på bølgelengde med både teknologien og fagfeltet. Å komponere bilde, lyd, video og tekst slik at vi nettopp kan lære oss å utnytte mediet til kunstens og kulturens beste. Til dette er vi på samme måte interessert i samarbeid med mennesker som både har innsikt i, vilje til og fantasi nok til gode web-løsninger for våre oppslag. Vi ønsker alle velkomne til slik deltagelse.

Vi takker steder og mennesker for støtte og samarbeid, og håper på fortsatt velvilje fra lesere og andre støttespillere. Glem heller ikke å lagre adressen vår på maskinen din eller å melde deg på mailinglisten vår. Ha en passe temperert høst!

JIR – på vegne av redaksjonen

Geir Egil Bergjord – Susanne Christensen – Helene Selvåg – Jan Inge Reilstad