Stavangerundersøkelsen 2005


Stavangerundersøkelsen 2005 ble gjennomført i perioden 03-23. november. Den har hatt som formål å gi Stavangers innbyggere anledning til selv å gi et tidsbilde av byens glidende overgang fra oljehovedstad til kulturhovedstad, gjennom å kunne svare på spørsmål om byens kulturelle utvikling. Vi syntes det var betimelig å få folket i direkte tale om den kultursatsingen som lenge har pågått. Var det en satsing folk ville gitt tilslutning til, om de hadde blitt spurt?

Vi vil ikke foregripe den enkeltes avlesning og fortolkning, men det er lett å svare med grunnlag i det foreliggende materialet: JA. Folk føler seg anno jula 2005 nærere knyttet til den nye kunst- og kulturindustrien enn til oljeindustrien. Oppslutningen om byens kultursatsing er meget stor. Folk er fornøyde med det som finnes, men ønsker ytterligere satsing på kultur og er opptatt av at byen forandrer seg. En gjennomgående hovedtendens er at folk flest etterlyser et mer meningsfullt kulturtilbud i byens små og store kollektive rom. Vi vil komme tilbake med vår egen fortolkning av materialet en gang i januar.

I alt 106 svarskjema er avlest. Kjønnsfordelingen er veldig god, litt flere menn enn kvinner har svart. Det foreligger en god spredning i alderssammensetning. Flest personer finner vi mellom mellom 20-29 og 40-49 år. Vi som har digitalisert materialet kan skrive under på at hvert eneste skjema produserte levende bilder av en person på rundtur der ute i byens urbane kulturlandskap, på samme måte som avlesningen av de foreliggende skjema gir deg og oss et sammensatt og overordnet bilde av den kulturinteresserte byborgeren som vi alle er så opptatt av.

Stavangerundersøkelsen 2005 var delt i to tematiske deler og tre forskjellige svartyper: 1. Avkryssing, 2. Assosiasjoner, 3. Fritekst. Nedenunder finner du 9 dokument, hvor av første dokument er en statistisk korrekt avlesning av hovedtyngden av materialet (avkryssing), mens dokument 2 viser hva i byens kulturliv som folk assosierer positivt og/eller negativt til. De 7 siste dokumentene (fra 3-9) er en opplisting av de fritekstsvarene som er registrert, til leseglede og mulig ettertanke for deg, kulturaktører og alle andre med interesse for byens kulturve og vel.

GOD LESNING! GODT NYTT ÅR!

1. PROSENTVIS SVAROVERSIKT
2. ASSOSIASJONER TIL BYENS INNHOLD…
3. Hva legger du i begrepet ”kunst”?
4. Hva legger du i begrepet ”kultur”?
5. Hva er det aller beste med byen?
6. Hva er det aller verste med byen?
7. Hva er din favorittrett?
8. Hva må/bør byen gjøre for at vi skal få utbytte av at Stavanger skal være Europeisk kulturhovedstad i 2008?
9. Skriv en personlig melding til kultursjefen i Stavanger, om hva som bør gjøres med kulturlivet i Stavanger.
tilbake